Statut

Ovdje možete preuzeti statut

S T A T U T
Udruge udomitelja djece i starijih osoba „Toplo srce“ Velika Gorica
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status, naziv udruge, skraćeni naziv, sjedište udruge;teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava obveze i odgovornosti članova, kategorija članstva, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu udomitelja djece i starijih osoba „Toplo srce“ Velika Gorica.
Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga udomitelja djece i starijih osoba „Toplo srce“ Velika Gorica. Skraćeni naziv Udruge je: Udruga udomitelja „Toplo srce“. Sjedište Udruge je u Kučama, Turopoljska 20, 10419 Kuče. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.
Članak 3.

Udruga udomitelja „Toplo srce“ je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Udruga udomitelja „Toplo srce“ je neprofitna, nevladina i nepolitička pravna osoba.
Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 37 mm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga udomitelja djece i starijih osoba „Toplo srce“ Velika Gorica. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik/ica udruge i drugi članovi koje on/a ovlasti.
Članak 5.

Udruga djeluje na području grada Velike Gorice, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.
Članak 6.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik/ica i dopredsjednici/ce udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
II. CILJEVI , PODRUČJE DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE
Ciljevi udruge
Članak 7.

Ciljevi udruge su: - Promicanje udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i odraslih osoba bez odgovarajuće skrbi. - Poticanje i podrška razvoju i provođenju kvalitetnog udomiteljstva u Republici Hrvatskoj kao najpoželjniju alternativu biološkoj obitelji. - Promicanje prava djece i odraslih osoba da budu smješteni u udomiteljsku obitelj. - Poboljšanje statusa udomitelja i udomiteljskih obitelji koji skrbe o djeci i odraslim osobama. - Povezivanje udomitelja kao i udomljenih mladih osoba da preuzmu aktivnu ulogu u (samo)-organiziranju, stjecanju potrebnih vještina i znanja te provođenju potrebnih aktivnosti za podizanje kvalitete udomiteljstva kao i skrbi za mlade iz udomiteljskih obitelji nakon punoljetnosti. - Uspostavljanje i poboljšanje suradnje sa stručnim djelatnicima u udomiteljstvu na svim razinama te drugim osobama, institucijama i organizacijama na području skrbi za djecu i odrasle osobe. - Rad na predlaganju promjena zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na udomiteljstvo a sve u svrhu ostvarivanja kvalitetnijeg udomiteljstva.
Područje djelovanja sukladno ciljevima udruge
Članak 8.
Područja djelovanja udruge su: ljudska prava i socijalna djelatnost
Ciljane skupine s obzirom na članstvo ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena
Članak 9.
Ciljane skupine udruge s obzirom na članstvo ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su djeca – opća populacija, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u riziku od socijalne isključenosti,jedno roditeljske obitelji, manjine općenito, mladi - opća populacija, mladi s poremećajima u ponašanju, mladi s rizičnim oblicima u ponašanju, mladi s teškoćama u razvoju, obitelji, osobe starije životne dobi, osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe, obitelji s troje i više djece, žrtve obiteljskog nasilja, u skladu s Registrom udruga prema ciljanim skupinama.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge
Članak 10.

Osnovne djelatnosti udruge ljudska prava, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, prava osoba starije životne dobi, ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije, socijalna djelatnost, socijalna pomoć i podrška, pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška obitelji, ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške, socijalne usluge, savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška, boravak, smještaj, organizirano stanovanje, stručna pomoć i podrška, organiziranje slobodnih aktivnosti, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, osobna asistencija, ostale djelatnosti socijalnih usluga, humanitarna pomoć, psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih, pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba, ostale socijalne djelatnosti.
Ostale djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:
- pružanje informacija i savjetovanje s područja udomiteljske skrbi, ostvarivanja prava djece i udomitelja te rada udruge udomitelja putem e-maila, telefonskih i usmenih kontakata;
- prikupljanje i distribucija relevantnih informacija s područja djelovanja rada udruge putem Internet stranice i društvenih mreža;
- organiziranje susreta udomiteljskih obitelji;
- organiziranje posjeta i razmjena iskustava sa sličnim inicijativama, organizacijama i mrežama u zemlji i inozemstvu;
- organiziranje konferencija i seminara s područja skrbi o djeci i mladima za udomitelje, stručne djelatnike s područja udomiteljstva i skrbi za djecu te druge zainteresirane osobe, uz sudjelovanje domaćih i stranih stručnjaka;
- organiziranje radionica i treninga za udruge udomitelja i udomitelje djece s područja organiziranja i rada lokalnih inicijativa, udruga i mreža udruga, odnosa s javnošću i zagovaranja, prikupljanja sredstava, rada s volonterima i samo-organiziranja u svrhu podrške udomiteljima i poboljšanja kvalitete života djece i mladih;
- organiziranje radionica i treninga za udomitelje s područja kvalitetne skrbi i mlade u udomiteljskim obiteljima;
- organiziranje radionica, treninga i savjetovanja za mlade iz udomiteljskih obitelji ( udomljenu djecu i biološku djecu udomitelja) s područja njihovih prava te podrška u samoorganiziranju i zagovaranju prava mladih;
- priprema, izdavanje i distribuiranje priručnika i drugih edukativnih i promotivnih materijala s područja djelovanja udruge;
- sudjelovanja mladih iz udomiteljskih obitelji na važnim sastancima i skupovima koji se bave problematikom skrbi za djecu i mlade izvan obitelji i samo-zastupanja mladih;
- iniciranje aktivnosti i projekata za podršku punoljetnim mladima po prestanku smještaja u udomiteljskoj obitelji;
- provođenje promotivnih i informativnih kampanja o udomiteljstvu djece kao i o udomiteljstvu starijih osoba;
- prema potrebi i u skladu s iskazanim potrebama udruge, udomitelja djece i mladih u udomiteljstvu, priprema prijedloga i zagovaranje promjena u zakonskoj regulativi i provedbi odredbi o skrbi za djecu i mlade izvan obiteljske skrbi u skladu s pozitivnim međunarodnim standardima;
- prema potrebi i u skladu s iskazanim potrebama udruge, udomitelja starijih osoba u udomiteljstvu, priprema prijedloga i zagovaranje promjena u zakonskoj regulativi i provedbi odredbi o skrbi za starije osobe izvan obiteljske skrbi u skladu s pozitivnim međunarodnim standardima;
- razvoj suradnje s relevantnim državnim institucijama na ovom području te drugim organizacijama i udrugama;
- sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupovima s područja djelatnosti udruge.
III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja udruge osigurava se: - pravodobnim izvješćivanjem članova o radu udruge i značajnim događajima pisanim izvješćima, na sjednicama tijela udruge ili na drugi prikladan način,
- javnošću sjednica tijela udruge osim kada su sjednice iznimno zatvorene za javnost
- izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu udruge
- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično)
- javnim priopćavanjem
- organiziranjem posebnih događanja
- na druge odgovarajuće načine
IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članom udruge može postati svaka punoljetna, radno sposobna osoba koja je zainteresirana za rad u udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Članom udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Članom udruge mogu postati i maloljetne osobe. Osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Maloljetni članovi udruge sudjeluju u radu i aktivnostima udruge bez prava odlučivanja u izvršnim tijelima i skupštini udruge.
Članstvo može biti : redovno, podupiruće i počasno. Redovni/e i podupirući/e članovi/ce ispunjavaju Pristupnicu za članstvo i plaćaju godišnju članarinu.
Svaki član ima pravo financijski pomagati udrugu.
Članak 13.

Redovni član/ica potpisuje Pristupnicu kojom se obvezuje na aktivno sudjelovanje u radu udruge te poštivanje odredaba ovog Statuta, kao i tijela udruge.
Obvezan je plaćati godišnju članarinu.
Članom udruge postaje se upisom u Popis članova.
Članak 14.

Podupirući, članom/icom udruge može postati fizička ili pravna osoba koja prihvaća ciljeve i načela rada udruge te želi materijalno ili kroz razne aktivnosti doprinjeti radu udruge.
Zahtjev za podupirućeg člana/icu uz popunjenu Pristupnicu podnosi se Upravnom odboru udruge. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor udruge.
Podupirući članovi udruge plaćaju godišnju članarinu.
Članak 15.

Upravni odbor može imenovati počasne članove udruge.
Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito doprinijela radu i uspjehu udruge kao i ostvarivanju ciljeva udruge.
Počasni članovi/ice ne plaćaju godišnju članarinu ali potpisuju izjavu o prihvaćanju počasnog članstva.
Članak 16.

Članom udruge postaje se upisom u Popis članova. Udruga vodi popis svojih redovnih, podupirućih i počasnih članova. Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi predsjednik/ica udruge.
Visinu članarine određuje Upravni odbor udruge za tekuću kalendarsku godinu.
Članak 17.

Redovni članovi imaju pravo i obvezu:
- aktivno i odgovorno sudjelovati u organizaciji i provođenju aktivnosti udruge
- biti informirani/e o radu udruge
- prisustvovati sjednicama tijela udruge
- birati i biti birani/e u tijela upravljanja udrugom
- odgovorno izvršavati preuzete obveze i čuvati materijalna dobra udruge
- poštivati odredbe Statuta i općih akata udruge
- svojim djelovanjem doprinositi ugledu udruge
- plaćati članarinu
- ostvarivati pravo na beneficije koje proizlaze iz članstva u udruzi i njihovog osobnog angažmana u aktivnostima udruge
Članak 18.

Podupirući članovi udruge imaju pravo i obvezu:
- aktivno i odgovorno sudjelovati u organizaciji i provođenju aktivnosti udruge
- biti informirani/e o radu udruge
- prisustvovati sjednicama tijela udruge
- odgovorno izvršavati preuzete obveze i čuvati materijalna dobra udruge
- poštivati odredbe Statuta i općih akata udruge
- svojim djelovanjem doprinositi ugledu udruge

- plaćati članarinu
- ostvarivati pravo na beneficije koje proizlaze iz članstva u udruzi i njihovog osobnog angažmana u aktivnostima udruge
Podupirući članovi udruge ne mogu birati i ne mogu biti birani u tijela upravljanja udruge.
Članak 19.

Počasni članovi udruge imaju pravo i obvezu:
- aktivno i odgovorno sudjelovati u organizaciji i provođenju aktivnosti udruge
- biti informirani/e o radu udruge
- prisustvovati sjednicama tijela udruge
- odgovorno izvršavati preuzete obveze i čuvati materijalna dobra udruge
- poštivati odredbe Statuta i općih akata udruge
- svojim djelovanjem doprinositi ugledu udruge
Počasni članovi udruge ne mogu birati i ne mogu biti birani u tijela upravljanja udruge.
Članak 20.

Članstvo u udruzi prestaje:
- prestankom postojanja udruge
- dragovoljnim istupom
- neplaćanjem članarine
- isključenjem
- smrću člana
Članstvo u udruzi prestaje na vlastiti pisani zahtjev člana/ice ili odlukom Upravnog odbora udruge.
Ukoliko redovni/a članica duže od jedne godine u kontinuitetu ne sudjeluje u aktivnostima udruge, Upravni odbor udruge donosi odluku o brisanju iz popisa redovnih članova/ica i uz ispunjenje uvjeta iz čl.14. upisuje člana/icu u popis podupirućih članova/ica, o čemu pismeno obavještava člana/icu.
Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz udruge donosi Upravni odbor udruge .
Ukoliko član/ica udruge u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno ako svojim djelovanjem narušava ugled udruge, Upravni odbor udruge može donijeti odluku o isključenju člana/ice iz članstva udruge. Upravni odbor udruge može prethodno izreći opomenu članu/ici ili donijeti odluku o isključenju, ovisno o težini učinjene povrede.
Stegovna odgovornost članova
Članak 21.

Članovi udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata udruge.
Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja udruge
- nepoštivanje odredaba Statuta
- nepoštivanje odluka tijela upravljanja udruge
- neizvršavanje preuzetih obveza
- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta udruzi
- nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom udruge
- narušavanje ugleda udruge
Članak 22.

Stegovna odgovornost članova udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak se može pokrenuti ukoliko to zatraži bilo koji redovni član udruge u pisanom obliku. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor.
Članak 23.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za udrugu.
Članak 24.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz udruge.
Članak 25.

Svaki član udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela udruge. Svaki član udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela udruge. Na upozorenja i pritužbe člana upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.
V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
Članak 26.
Članak 26.
Članovi udruge upravljaju udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima udruge.
Članak 27.
Članak 27.
Tijela udruge su:
1. Skupština udruge
2. Upravni odbor – predsjednik/ica i dva dopredsjednika/ice
3. Predsjednik/ica udruge
4. Dopredsjednici/ice udruge
1.Skupština
Članak 28.
Članak 28.
Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom udruge.
Članovi/ice upravljaju udrugom neposredno, na sjednicama Skupštine.
Članak 29.
Članak 29.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Sjednice skupštine saziva predsjednik/ica udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik/ica utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži dopredsjednik/ica ili 1/3 redovnih članova/ica udruga.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj ( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
Članak 30.
Članak 30.
Skupštini predsjedava predsjednik/ica udruge. U odsutnosti predsjednika/ice, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi udruge.
Članak 31.
Članak 31.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina redovnih članova/ica udruge.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova/ica.
Članak 32.
Članak 32.

Skupština udruge:
- donosi Poslovnik o radu Skupštine
- utvrđuje plan rada udruge za naredno razdoblje
- usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
- donosi i mijenja druge akte udruge
- bira i razrješava Upravni odbor - predsjednika/icu i dopredsjednike/ice udruge
- bira i razrješava Nadzornog člana udruge
- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
- bira i razrješava likvidatora udruge
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge
- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
- usvaja godišnje financijsko izvješće
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti te prestanku rada udruge
- donosi odluku o statusnim promjenama te odlučuje o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge
- usvaja izvještaj o radu predsjednika/ice udruge
- obavlja i druge poslove određene statutom ili zakonom
- odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
Članak 33.
Članak 33.

Glasanje na sjednicama Skupštine odvija se prema Poslovniku rada Skupštine. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi udruge. U zapisnik se unosi : mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red i njegove izmjene, tijek rasprave po pojedinim točkama, odluke koje su donesene te sat početka i završetka sjednice.
2.Upravni odbor


Članak 34.
Članak 34.

Upravni odbor bira Skupština udruge. Članovi Upravnog odbora su: predsjednik/ica i dva dopredsjednika/ice udruge.
Upravni odbor ima pravo i obveze:
- donosi odluku o prijemu u članstvo udruge
- donosi odluku o počasnom članstvu
- određuje visinu članarine
- odlučuje o prestanku članstva u udruzi
- donosi odluku o brisanju iz popisa redovnih članova
- donosi odluku o isključenju člana iz udruge
- vodi stegovni postupak
- izriče stegovne mjere
- rješava pritužbe i upozorenja članova udruge
- dužan je pismeno odgovoriti u roku od 30 dana od primitka na pritužbe i upozorenja
- donosi odluku o suradnji s drugim udrugama, ustanovama, institucijama, tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i drugim organizacijama koje imaju ista ili slična područja djelovanja.
Upravni odbor samostalno bira predsjednika Upravnog odbora, tajnika i blagajnika udruge.
Mandat članova Upravnog odbora udruge traje četiri (4) godine.
Mandat tajnika/ice udruge traje četiri (4) godine.
Mandat blagajnika/ice udruge traje četiri (4) godine.
Članovi mogu biti birani u Upravni odbor, imenovani za tajnika/icu i blagajnika/icu više puta.
3. Predsjednik udruge


Članak 35.


Predsjednik udruge ovlašten je za zastupanje udruge.
Predsjednik udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 36.


Predsjednika udruge bira Skupština udruge na mandat od četiri godine (4) godine. Ista osoba može više puta biti birana za predsjednika/icu udruge. Za svoj rad predsjednik/ica udruge je odgovoran/na Skupštini udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.
Članak 37.


Predsjedniku udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
- na vlastiti zahtjev
- u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest (6) mjeseci te
- opozivom
Članak 38.


Do opoziva predsjednika udruge i osoba koje zastupaju udrugu može doći zbog kršenja zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja udruge, nepoštivanja odredbi Statuta, nepoštivanja odluka tijela upravljanja udruge, neizvršavanja preuzetih obveza, nesavjesnog izvršavanja obveza, nesavjesnog ili nezakonitog raspolaganja imovinom udruge i narušavanjem ugleda udruge.
Postupak za opoziv predsjednika udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne polovine (1/2) redovnih članova udruge. O zahtjevu za opoziv predsjednika udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. Predsjednik udruge biti će opozvan ako je odluka o opozivu donesena 2/3 većinom prisutnih redovnih članova udruge.
Članak 39.


U slučaju da predsjednik/ica napusti tu funkciju iz bilo kojeg razloga, dopredsjednik/ica udruge koji je prvi/a upisana u Registar udruga RH preuzima dužnost do izbora novog predsjednika/ice udruge. U tom slučaju, dopredsjednik/ica mora sazvati Skupštinu za izbor novog/e predsjednika/ice udruge u roku od 30 dana od dana preuzimanja dužnosti.
Članak 40.


Predsjednik/ica udruge je ujedno i predsjednik/ica Skupštine te on/a
- zastupa udrugu
- saziva sjednice Skupštine
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta udruge koji se podnose Skupštini
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
- podnosi izvješća o radu udruge Skupštini udruge
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge
- upravlja imovinom udruge
- imenuje radne grupe i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
- odgovara za zakonitost rada udruge
- brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
- obavlja i druge poslove u skladu s zakonom, Statutom i aktima udruge
- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano
- odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.
4. Dopredsjednici/ice udruge


Članak 41.


U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika/ice udruge u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik/ica udruge koji je prvi/a upisan/a u Registru udruga RH a zatim drugi/a dopredsjednik/ica, te su ovlašteni za zastupanje udruge.
Dopredsjednike udruge bira Skupština udruge na mandat od četiri godine (4) godine. Ista osoba može više puta biti birana za dopredsjednika/icu udruge.
5. Osoba određena za nadzor financijskog i materijalnog vođenja udruge

Članak 42.


Skupština udruge između svojih redovnih članova bira jednog člana za nadzor materijalnog i financijskog poslovanja. Osoba za nadzor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju udruge, no dužna je najmanje jednom u svakih šest mjeseci tekuće godine, prije usvajanja financijskog izvješća za polugodišnje poslovanje pregledati financijsko i materijalno poslovanje udruge. Osoba za nadzor o svom radu izvještava Skupštinu kojoj podnosi i izvještaj o poslovanju udruge u proteklom razdoblju.
Osobu za nadzor udruge bira Skupština udruge na mandat od četiri godine (4) godine. Ista osoba može više puta biti birana za osobu za nadzor udruge.
6. Druga tijela udruge


Članak 43.


Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština, na prijedlog predsjednika/ice.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.
VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE


Članak 44.


Radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka, udruga razvija i sprovodi različite oblike suradnje s ustanovama, institucijama, tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i drugim udrugama.
Odluku o suradnji donosi upravni odbor.
Članak 45.


Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština.
Članak 46.


Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština.
Članak 47.


Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom a donosi ga Skupština.
VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM


Članak 48.


Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona (ako ih udruga planira obavljati), financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
Članak 49.


Udruga odgovara za svoje obveze svojom imovinom. Dobit koju udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, udruga će koristiti za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge.
Članak 50.


Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik/ica udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
VIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE


Članak 51.


Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE


Članak 52.


Udruga prestaje postojati:
- odlukom Skupštine udruge o prestanku rada udruge,
- odlukom Skupštine udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Članak 53.


Odluka o prestanku postojanja udruge donosi se većinom prisutnih redovnih članova na Skupštini udruge.
Članak 54.


U slučaju prestanka rada udruge, imovina udruge pripast će nekoj od udruga koje se bave srodnom djelatnošću o čemu će tada odlučiti Skupština. U slučaju da Skupština nije u mogućnosti donijeti odluku, imovina se dodjeljuje Gradu Velika Gorica. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima/icama udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Likvidator Udruge
Članak 55.


Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te s otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Članak 56.


Likvidatora bira i opoziva Skupština udruge. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora. Likvidator može biti osoba koja nije član udruge.
Članak 57.


U slučaju prestanka postojanja udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje nekoj od udruga koje se bave srodnom djelatnošću o čemu će tada odlučiti Skupština. U slučaju da Skupština nije u mogućnosti donijeti odluku, imovina se dodjeljuje Gradu Velikoj Gorici.
X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE


Članak 58.


Ako postoji spor između članova/ic udruge koji otežava ili onemogućava rad udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi/ice udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.
Članak 59.


Članovi/ice udruge u svim poslovima od interesa i značaja za udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost udruge.
U obavljanju djelatnosti udruge članovi/ice ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa udruge.
Članak 60.


U slučaju da su privatni interesi člana/ice udruge u suprotnosti s interesom udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana/ice udruge u obavljanju djelatnosti udruge, član/ica udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
Članak 61.


U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član/ica udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora udruge.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Skupština je dužna razriješiti ga tako da zaštiti interes udruge.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 62.


Statut udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova prisutnih redovnih članova/ica udruge nakon provedene rasprave.
Članak 63.


Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština ili najmanje polovina 1/2 redovnih članova/ica udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Skupštini, koja je prijedlog izmjena i dopuna dužna uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.
Članak 64.


Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata udruge daje predsjednica udruge.
Članak 65.


O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština donošenjem i prihvaćanjem Poslovnika rada Skupštine.
Članak 66.


Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na skupštini udruge.
U Kučama,21.08.2015. godine Predsjednica
Helena Brašić